تاثیر شعر و نقاشی درفرش ایران

عنوان مقاله:تاثیر شعر و نقاشی درفرش ایران

تاثیر متقابل شعر ونقاشی در فرش ایران

تعداد صفحات:18
چکیده مقاله: چکیده:شعر و نقاشی هر دو عمری به دارازای تاریخ هنر وفرهنگ ایران دارند.در این مقاله،موضوع در سه عنوان کلی فهرست شده است. در بخش اول،برای بازیافتن مضمون «فرش در شعر» از چند نمونه شاخص آن در اشعار متقدمان و متاخران و اشعار محلی یاد می شود. در بخش دوم،به چند نمونه از فرش های نفیس موزه ای همراه با تصویرهای آن اشاره و نشان داده خواهد شد که چطور نقاشان فرش برای خلق زیبایی های بیشتر و تکمیل نقوش سحر آمیز خود که با «نقش عجیب» توام است از شعر فارسی استفاده شایسته کرده اند.در بخش پایانی که حاصل کلام در آن مایه می گیرد با توجه به دو بخش گذشته رابطه ساختاری نقاشی فرش و شعر و تاثیرگذاری هر یک در دیگری بیان خواهد شد.در این بخش تاثیرات و قرین بودن نمای شماتیک انواع شعر فارسی در قیاس با انواع نقشه های فرش به بحث گذارده می شود و تاثیر هم نوایی و هم ترازی آنان استدلال می گردد.
مقاله مورد نظر در فرمت ورد قابل دریافت است.

پرداخت

ادامه مطلب