مقاله قاليبافي از دوران اسلامي تا صفوي

قالیبافی از جمله هنرهای ایرانی است که قدمتی چند هزار ساله داشته و تکه های فرش های باستانی و خصوصا فرش پازیریک گواهی روشن بر این مدعاست.
هنر قالیبافی ایران پس از ورود اسلام به دلایل مختلفی از جمله منع تصویر پردازی دچار تغییراتی شده که در مقاله پیش رو قصد داریم تا به سير تحول و تطور قاليبافي از دوران اسلامي تا عهد صفوي بپردازیم.

مقاله قاليبافي از دوران اسلامي تا صفوي

ادامه مطلب