مبانی شناسایی قالی سیستان

در این مورد در کتاب قالی سیستان و به نقل مستقیم آمده است: (صفحه 11) مبانی شناسایی قالی سیستان در قالی های کهن و اصولا در شناخت قالی اصیل سیستان ناچار هستیم که مقدماتی را طرح کنیم. بدون این مقدمات، فهم و شناسایی قالی اصیل سیستانی آسان نخواهد بود. می توان به جرات گفت که برخی از این مقدمات، مقداری از مسائل قالی ایران را هم حل می کند. سنت های سیستانی...

قالی سیستان فرش ناشناخته

در این مورد در کتاب قالی سیستان و به نقل مستقیم آمده است: قالی سیستان زیراندازهای سیستانی را باید به سه نوع تقسیم کرد. این تقسیم بندی، چنان که اشاره شد، دارای مبنای تاریخی است الف- نوع تاریخی یا کهن، که تا آغاز قرن چهاردهم هجری (بیستم میلادی) بافته شده است. ب- نوع میانه، که از حدود اواخر قرن سیزدهم هجری ( نوزدهم میلادی) بافته شده و هنوز هم بافته...